De Federatie van Haarlemse Zang- en Oratorium Verenigingen werd op 22 oktober 1951 opgericht. Aanleiding daartoe waren de verwachtingen t.a.v. mogelijke subsidies voor de koren.

Subsidie was toentertijd, zoals ook nu nog, niet vanzelfsprekend. Vóór het jaar 1950 was subsidie iets dat in de kringen van amateurkunst zelfs als onbereikbaar werd gezien. Er was daarentegen een vorm van vermakelijkheidsbelasting en omzetbelasting. Er werden bazaars en fancyfairs gehouden en leningen gesloten om aan de benodigde middelen te komen. Ook vermogende particulieren werden benaderd voor donaties om uitvoeringen mede te financieren.

Begin 1950 nodigde de wethouder van Onderwijs en Kunstzaken in Haarlem, Daaf Geluk, alle koorbesturen uit om eens met elkaar te spreken over een nauwere samenwerking tussen de verenigingen. Even komt het woord subsidie aan de orde, maar daar is voorlopig geen sprake van. De gemeente kan het geld niet missen!

In oktober 1951 wordt onze federatie opgericht. Maar dan komt begin 1953 de Rijksoverheid over de brug met een subsidie voor alle koren in Nederland. Dan komt ook een doorbraak bij de Gemeente! Men stelt ƒ 5000 subsidie ter beschikking voor amateurkunst. De start is gemaakt. Het federatiebestuur onderhandelt met de Gemeente over de tekorten voor uitvoeringen. De Gemeente zegt ƒ 100 subsidie per openbare uitvoering toe, onder bepaalde voorwaarden. (Er moet nog steeds vermakelijkheidsbelasting aan de gemeente worden betaald.)

Tot 1970 worden de beschikbare subsidiebedragen geleidelijk aan verhoogd. Het Federatiebestuur bereikt in 1973 dat de vermakelijkheidsbelasting komt te vervallen. In 1976 komt er een betere subsidieregeling ten aanzien van de concerttekorten. Of en hoelang de subsidie op de amateurkunstactiviteiten nog wordt toegekend is moeilijk te zeggen. Maar vanzelfsprekend is het niet, ook al wordt het door de meeste koren wel zo beschouwd.

In de afgelopen 50 jaren heeft de federatie tal van activiteiten ontplooid, zij het voornamelijk op de achtergrond, zoals in- en extern overleg; advisering en begeleiding van nieuwe koren etc. Wat vooral in het oog springt zijn de regelmatige korenmiddagen of -manifestaties, waarin de Haarlemse koren zich presenteren. Hoogtepunt was natuurlijk het korenlint in 2001. Zie hiervoor de speciale website www.korenlint.nl.

Klik voor een blik op de korenmanifestatie van 1981 of 1990.

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan de heer Piet Couzy, die bij zijn afscheid als bestuurslid van de Federatie op 19 april 1997 o.a. schreef over het hoe en waarom van de oprichting, over de geschiedenis die eraan vooraf ging en de jaren die volgden.