afkorting naam
BALK Bond van a capella en lichte muziek zingende koren en groepen
BCGZN Bond van Christelijk Gereformeerde Zangverenigingen in Nederland
KBZON Koninklijke Bond van Zang- en Oratoriumverenigingen in Nederland
KCZB Koninklijke Christelijke Zangersbond
KNZV Koninklijk Nederlands Zangersverbond
LOPRZ Landelijke Organisatie van Provinciale Regionale Zangersbonden
MBT Maatschappij ter Bevordering van Toonkunst waarbij aangesloten de Federatie van Jongerenkoren (FJK)
NBKZO Nederlandse Bond van Katholieke Zang- en Oratoriumverenigingen
NSGV Nederlandse Sint Gregorius Vereniging
SAKO De Stichting SAKO is een overkoepelend Orgaan van Zangersbonden in Noord-Holland.
Unisono Voorheen de St. Samenw. Ned. Korenorg. Met veel informatie voor en over korenorganisaties